Podpora

Partizan strives to create the most comfortable operational conditions for their customers. If you have any questions concerning the operation and adjustment of the equipment, our technical support engineers will be happy to advise you and answer all your questions.

Môžete nás kontaktovať


Máte technické otázky alebo potrebujete pomoc s nastavením našich produktov a služieb? Radi vám pomôžeme! Kontaktujte nás emailom support@partizanstore.eu alebo vyplňte kontaktný formulár

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto vědomý, svobodný, vážný a nepodmíněný souhlas se zpracováním osobních údajů obchodní společnosti PARTIZAN SECURITY s.r.o., IČ: 28909437, se sídlem Křesomyslova 384/17, Nusle, 14000 Praha, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152541 (dále jen „správce“). Udělením souhlasu prohlašuji, že rozumím obsahu, rozsahu a níže popsaným důsledkům udělovaného souhlasu.

Souhlas je správci udělován za účelem komunikace mezi mnou a správcem. Souhlasím s tím, že správce je oprávněn zasílat na mou e-mailovou adresu odpovědi na mnou vznesené dotazy.

Souhlas opravňuje správce ke zpracování těchto mých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, a to v rozsahu nezbytném pro plnění výše popsaných účelů.

Beru na vědomí svá práva:

- Kterýkoli ze shora uvedených souhlasů kdykoli odvolat, a to zasláním informace o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu sales@partizanstore.eu;

- Požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů, které se týkají mé osoby, přičemž správce má v takovém případě povinnost mi bezodkladně tuto informaci poskytnout;

- Podat stížnost k dozorovému orgánu, přičemž dozorovým orgánem se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz);

- Požadovat výmaz osobních údajů v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;

- Požadovat opravu nepřesných údajů týkajících se mé osoby;

- Požadovat omezení zpracování v případě, že budu mít za to, že správce zpracovává nepřesné údaje o mé osobě, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

- Být informován o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo omezení zpracování, které správce provádí a které se mne týkají;

- Získat od správce osobní údaje, které se mne týkají a jež jsem správci poskytl, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci aniž by tomu stávající správce bránil.

Svá práva mohu u správce uplatnit zasláním písemného oznámení na adresu správce nebo zasláním tohoto oznámení na e-mailovou adresu sales@partizanstore.eu

Zpracování bude správcem prováděno jak manuálně, tak automatizovaně. Nebude však docházet k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Beru na vědomí, že správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a nepřikročil k tomuto kroku na základě vlastního rozhodnutí.

Souhlasím s tím, že správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje třetím osobám, je-li to nezbytné pro naplnění účelu. Jedná se zejména o poskytovatele softwarového vybavení a dalších služeb. Jsem seznámen s tím, že na mou výslovnou žádost je správce připraven zaslat mi seznam zpracovatelů na mou e-mailovou adresu. Beru dále na vědomí, že v rámci zpřístupnění zpracovatelům může dojít k předání mých osobních údajů do jiného státu Evropské unie, jakož i mimo Evropskou Unii, a to za podmínek daných Zásadami ochrany osobních údajů.

Souhlas nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho udělení a je udělován na dobu 3 měsíců. Správce je oprávněn zpracovávat mé údaje ve výše uvedeném rozsahu po celou dobu platnosti tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že po pozbytí platnosti souhlasu nebude již správce oprávněn mne kontaktovat a zpracovávat mnou uvedené údaje na základě tohoto souhlasu.

Sme pripravení pomôcť


Veľká Británia
Pondelok- Piatok: od 6:00 do 16:00
Sobota – Nedeľa: od 9:00 do 18:00
Tel: +44 (203) 769 40 09

Európska Únia
Pondelok- Piatok: od 8:00 do 17:00
Sobota – Nedeľa: od 11:00 do 20:00
Tel: +420 228 885 532

Česká Republika a Slovensko
Pondelok- Piatok: od 8:00 do 20:00
Sobota – Nedeľa: od 10:00 do 19:00
Tel: +420 608 880 986